Villkor

Produkt- och prisinformation mm
Holodeck reserverar sig för eventuella faktafel i produktinformation samt eventuella fel i pris- och lageruppgifter från Holodecks leverantörer i Webshopen. Holodeck kan ej heller garantera att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende.

I samband med påbörjande av leverans skickas leveransbekräftelse. Ordern är slutgiltigt godkänd först när Kunden från Holodeck erhållit sådan skriftlig leveransbekräftelse och med det innehåll som anges däri. För det fall leveransbekräftelsens uppgifter avviker från uppgifterna i Kundens order, åligger det Kunden att snarast och senast fem dagar från mottagande av leveransbekräftelsen reklamera till kundservice för Holodeck Webshop. Om så inte sker har avtal ingåtts på de av Holodeck i leverensbekräftelsen angivna villkoren och priserna. Webshopen förbehåller sig rätten att neka kundköp.

Pris och betalning
Samtliga priser är angivna i svenska kronor inklusive moms. Holodeck förbehåller sig rätt till prisförändring utan föregående avisering fram till dagen för avsändande av leveransbekräftelse. Av Holodeck kreditgodkända Kunder faktureras med betalningsvillkor 10 dagar från fakturadatum. Faktura skickas vid leverans. Om Kunden inte erlägger betalning i tid har Holodeck rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med en procentsats som motsvarar vid var tid gällande referensränta med tillägg av tio procentenheter samt rätt till lagstadgad ersättning enligt inkassolagen. Holodeck har även rätt att innehålla fortsatt prestation eller avvakta med att hantera ny order under tid som betalningsdröjsmål pågår.

Leveranstid och fraktvillkor
Vid beställning av produkter, som finns i lager enligt leveransbekräftelsen, sker normalt leverans senast den andra vardagen från beställningsbekräftelsen. Frakt sker med Postens Varubrev eller MyPack Collect, beroende på varans vikt och volym.

Äganderättsförbehåll
Beställda produkter förblir Holodecks egendom tills full betalning har erlagts. Kunden förbinder sig att väl vårda och inte ändra i, sälja, låna ut eller på annat sätt avhända sig produkten utan Holodecks skriftliga medgivande, förrän äganderätten har övergått till Kunden genom full betalning.

Ångerrätt
Du har ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen. Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du lämna eller sända ett meddelande till oss om detta inom 14 dagar från den dag då du tagit emot varan eller en väsentlig del av denna. Varan ska lämnas eller sändas tillbaka till oss i väsentligen oförändrat skick. Du står själv för returfrakten och vi kommer inom 30 dagar från det att vi tagit emot varan att betala tillbaka köpeskillingen.

Kund som önskar göra återköp skall kontakta kundservice för Holodeck Webshop, se telefon eller e-mailadress under Kontakta oss. Uppge order- och fakturanummer för att få ett returnummer. Returnummer är giltigt under tio dagar från utfärdandet. Vid återsändande av varan skall returfrakten vara betald av Kunden samt ordersedel och skall giltigt returdokument, med returnummer angivet, medfölja. Återsändande till Holodeck sker på Kundens risk. Är returfrakten ej betald eller saknas någon handling accepteras ej återköpet utan då återsänds varan till Kunden. Vid accepterat återköp sker återbetalning– om Kunden betalat – eller kreditering med ett avdrag för fraktkostnaden samt maximalt 250 kronor jämte moms per produkt för täckande av Holodecks hanteringskostnader. Om återköp önskas av produkt som Kunden ännu inte betalat har Holodeck rätt att fakturera nämnda kostnader.

Garanti och felansvar
Respektive tillverkares eller leverantörs garantivillkor gäller. Holodeck åtar sig inte något ansvar för fel eller brist i levererade produkter. Holodecks ansvar för fel i produkt är begränsat till vad som anges i dessa Leveransvillkor.

Reklamation
Det åligger Kunden att kontrollera att levererade produkter stämmer med ordern och att de inte skadats vid transport. Avvikelse från order skall anmälas snarast, dock senast fem dagar från mottagandet, till Holodeck enligt nedan. Vid transportskada skall skadan anmälas till transportör i samband med mottagandet och därefter till Holodeck inom fem dagar från mottagandet. Är en vara felaktig skall Kunden reklamera till Holodeck omgående, dock senast tio dagar från datum för leverans till Kunden, undantaget kontorsvaror med reklamationstid åtta dagar, samt på nedan angivet sätt returnera varan. Vid retur eller reklamation skall Kunden kontakta kundservice för Holodeck webshop och uppge order och fakturanummer för att få ett returnummer, se telefon, fax eller e-mailadress under Kontakta Oss. Returnummer är giltigt under tio dagar, inom vilken tid vara skall återsändas. Holodeck förbehåller sig rätt att utföra produktkontroll av varan samt debitera en administrationsavgift om 349 kr jämte moms om varan ej skulle vara felaktig och reklamationen därför ej accepteras.

Befrielsegrunder och hävning
Om Holodecks fullgörelse av leverans hindras, försvåras eller väsentligen fördyras av någon omständighet – såsom t ex krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna import- eller exporttillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från leverantörer – som Holodeck inte skäligen kunnat förutse vid tidpunkten för avtalets slutande och vars följder Holodeck inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna, skall Holodeck i motsvarande grad utan ansvar befrias från sina förpliktelser att fullgöra detta avtal till dess omständigheten upphört. Inträffar sådan omständighet som nämns i föregående mening, skall Holodeck utan uppskov skriftligen underrätta den kund som berörs därav. Föreligger befrielsegrund för Holodeck under tid överstigande en månad, äger såväl Kunden som Holodeck inhibera ordern och häva avtalet.

Utöver Holodecks rätt att häva avtalet på grund av Kundens försummelse att ta emot en vara eller att betala för den har Holodeck, om Kundens fullgörande under tre månader omöjliggörs på grund av sådan omständighet som avses i föregående stycke, rätt att genom skriftligt meddelande till Kunden häva avtalet.

Begränsning av skadeståndsskyldigheten
Skulle skadeståndsansvar eller annan ersättningsskyldighet uppstå för Holodeck enligt Leveransvillkoren skall, såvida inte Holodeck varit grovt vårdslös, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande vad Holodeck fakturerat Kunden för berörd order. Holodecks ansvar omfattar endast direkta förluster. Ansvaret omfattar inte indirekta förluster såsom utebliven vinst, utebliven förväntad besparing, förlust av programvara, lagrad information eller data eller annan liknande skada och/eller inte heller skada på annan egendom orsakad av produktens egenskaper. Holodeck är inte heller ansvarig för skador som Holodeck när avtalet ingicks inte rimligen kunde förutse.
Holodeck uppmanar Kunden att alltid säkerhetskopiera all lagrad data innan installation av ny hårdvara, programvara eller annat datortillbehör sker.

Leveranstider
Holodeck reserverar sig mot eventuella fel på lagersaldon vilket kan medföra att leverans sker senare än beräknat eller helt uteblir, skulle leverans helt utebli kontaktar Holodeck köparen för ev återbetalning eller alternativ till likvärdig produkt. Holodeck ansvarar inte för den eventuella skada som detta kan orsaka Kunden.